czwartek, 18 listopada 2010

Sąd uznał podanie nieprawdy przez Wysockiego

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Haliny Wolskiej w trybie art. 72 Ustawy z 16 VII 1998 „Ordynacja wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw” postanawia:
Nakazuje Jerzemu Wysockiemu sprostowanie nieprawdziwej informacji poprzez opublikowanie w "Bibule" oraz na stronie swojego komitetu wyborczego następującego oświadczenia: Ja Jerzy Wysocki, kandydat na burmistrza Milanówka oświadczam, że w moim liście do wyborców podałem niezgodnie z prawdą, że pozyskałem 30 mln, które pozwolą na realizację rozpoczętej już budowy kolejnych 30 km kanalizacji.”
Skazany zapowiedział, że będzie się odwoływał, sprawa będzie zakończona ostatecznie, ale już po wyborach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz